Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


01.01.2011, 02:00 - Nastąpi cenzura mediów i inne cenzury

Moja umiłowana córko, nadszedł czas na kolejny rok, w którym Moje umiłowane dzieci nauczą się ode Mnie więcej, jak przystosować swoje życie, tak aby, kiedy przyjdę jako Sędzia, ludzkość była gotowa.
Moje piękne dzieci, które wszystkie trzymam blisko Mojego Najświętszego Serca, musicie Mnie teraz posłuchać. Nigdy was nie opuszczę, kiedy rozpoznajecie Mnie i prawdę o Nowym Raju - obietnicę, którą dałem wam wszystkim, zanim umarłem na Krzyżu za wasze grzechy. Czas się teraz przybliża, Moje umiłowane dzieci. Nigdy się nie lękajcie. Jeżeli Mnie miłujecie i wierzycie we Mnie, to czego się lękacie? Miłość nie jest lękliwa. Miłość jest radością, szczęściem i wy wszyscy, którzy wierzycie w Życie Wieczne w Niebie, nie macie się czego lękać. Miłuję was wszystkich.
Rola Matki Boga w Powtórnym Przyjściu Chrystusa
Moja umiłowana Matka, która była odpowiedzialna za podniesienie Kielicha dla przyjęcia Mojego Istnienia w momencie Poczęcia, by ogłosić Nowy Początek dla ludzkości, ogłosi także Moje Powtórne Przyjście.
Odkupię tych wszystkich, którzy zwracają się do Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Ojca Przedwiecznego, aby przynieść światu odkupienie i zbawienie, stanie przy Mnie ten drugi raz.
Moja umiłowana Matka, Anioł Światłości, odniesie teraz triumf, by donieść Moje Miłosierdzie i ogłosić Moje Powtórne Przyjście na ziemię. Moja oddana Matka, Niepokalane Poczęcie, jako Pośredniczka będzie pomagała przygotowywać świat na Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale teraz, w ciągu ostatnich stu lat, próbuje wzbudzić miłość w waszych sercach, by rozpalić czasem zastygłą miłość, którą darzycie Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Był czas, kiedy Moja Matka poprzez niebiańskie przejawy obecności przyciągała zainteresowanie na ziemi. Niestety, od Fatimy i Garabandal niewielu Moich wyświęconych sług bierze na poważnie Jej niebiańskie objawienia. Tak samo nie są brani na poważnie Jej widzący, tych kilkoro wybranych. W tym czasie, gdy zaczyna się rok 2011, na świecie ma się teraz dokonać wiele, wiele zmian. A to dlatego, Moje dzieci, że ten świat, jaki dotychczas znaliście, ma się wkrótce zmienić.
Tajemnica fatimska - związek z przyszłością
Tak wielu z was, niewinnym i ufającym duszom, nie udaje się spostrzec tego zła, które właśnie ma nastąpić. Moje dzieci, i włączam w to tych czytających te Orędzia po raz pierwszy z ciekawości, którzy mogą odczuwać jakieś braki w swoim stanie ducha, posłuchajcie teraz.
Wy i wasi bracia i siostry jesteście prowadzeni do świata zarządzanego przez grupę przepowiedzianą w nieznanej wam ostatniej tajemnicy fatimskiej, do którego wkrótce będzie się odnosić to:
1. Wasze pieniądze będą bezwartościowe, a jedynym sposobem, by handlować, będzie złoto i srebro.
2. Będziecie musieli modlić się w grupach i odszukać wyświęconych sług, wystarczająco odważnych, aby powstać w obliczu prześladowań.
3. Musicie znaleźć schronienia na modlitwę, bo wasze kościoły będą sprzedawane dla zysku pieniężnego.
4. Cały czas posiadajcie Pismo, może nie czytaliście Go nigdy w przeszłości, ale bądźcie pewni, że w przyszłości będzie niemożliwe Je kupić.
5. Zakładajcie grupy modlitewne, by modlić się o zbawienie ludzkości. W ciągu trzech lat zrozumiecie, dlaczego jest to ważne.
Cenzura mediów
Mediom to mam do powiedzenia. Wyniosłość, którą przejawiacie, będąc przekazicielami informacji do świata, zmieni się w rozpacz, kiedy wasze słowo nie będzie więcej słyszane. Wkrótce i wy zdacie sobie sprawę ze znaczenia modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od Prawdy. Wasze słowo dzisiaj wciąż może nieść ważną niezależną prawdę. Ale ten Dar zostanie wam teraz odebrany. Natomiast prawda zostanie obecnie ukryta przed ludzkością poprzez dyktaturę, której niebawem doświadczycie podczas Wielkiego Ucisku. Nie pozwolą na wasze słowo, tak jak teraz nie pozwalają na Moje Słowo.
"Tajny kanał" komunikacji
Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowo przekazywane ludzkości, które będzie miało jakiekolwiek oddziaływanie, będzie przekazywane światu przez technologię w "tajnym kanale". Znajdziecie się na pustkowiu i na tym się to skończy, że kiedy wasze słowo nie będzie słyszane, będziecie próbować nawiązać kontakt z niewierzącym światem, tak jak w tym momencie Ja czynię.
Strzeżcie się dyktatorów
Nie lękajcie się, niezależnie od tego, którą drogą podążacie za Bogiem, po prostu posłuchajcie Mnie teraz. Walczcie z tymi, którzy narzucają wam dyktaturę w waszym świecie, bo oni są od szatana. Nigdy nie dajcie się im ogłupić, bez względu na to, ile wam płacą, byście przekazywali kłamstwa. Czeka ich wieczne potępienie, jeśli nie okażą skruchy; ale czas nie jest ich sprzymierzeńcem. Walczcie o wolność mówienia o niesprawiedliwości, której jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy zobaczycie, jak to proroctwo będzie się realizować, to uświadomicie sobie Prawdę Mojego Nauczania.
Księga Apokalipsy
W świecie, który może wydawać się pokiereszowany i rozbity z powodu upadku gospodarki, łatwo jest dzisiaj wierzyć, że wszystko z grubsza będzie w porządku. Tak, Moje dzieci, w przeszłości takie założenie byłoby naturalne, ale teraz już nie. Spiski tworzone przez ośrodkową grupę organizacji, w każdym państwie na całym świecie, złączone poprzez wspólne szatańskie początki, są teraz gotowe do uruchomienia. Ci spośród was, którzy nie wierzą we Mnie, ostatecznie zrozumieją teraz proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca i w Księdze Apokalipsy.
Nie lękajcie się, Moje dzieci. Zwróćcie się do Mnie i mówcie do Mnie osobiście swoimi własnymi słowami, a Ja dam wam siłę, nadzieję i moc do przedostania się przez to mroczne przejście w historii ludzkości.
Wy, którzy czytacie to Orędzie, uważnie je przemyślcie. Jeżeli wątpicie w jego treść, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie, czy odważycie się wziąć pod uwagę znaki. Czy widzicie, że wolność waszej wolnej woli, danej wam jako Dar od Mojego Ojca Przedwiecznego, jest teraz naruszana? Ja i Mój Ojciec Przedwieczny nigdy nie będziemy ingerować w ten Boski Dar, tak święty jest ten Dar. Ale jeżeli człowiek decyduje się na akceptację szatana i ognia piekielnego, niech tak będzie.
Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie może temu zapobiec. Ale szatan będzie próbował odebrać wam ten Dar wolnej woli. Kiedy zauważycie, że wolna wola jest wam zabierana przez potężne siły, nad którymi nie macie kontroli, to będziecie wiedzieć, że stoi za tym zły.
Szatan nigdy nie zwycięży
Proszę, proszę, bądźcie czujni, Moje najdroższe dzieci. Nie poddawajcie się. Jeśli wystarczająco wielu z was będzie się modlić i powstanie, uratujecie dusze. Szatan i jego armia nigdy nie zwyciężą. Nie mogą. Jest to niemożliwe. Tylko Bóg ma moc, aby zakończyć ten straszliwy konflikt.
Ja, wasz Zbawiciel i wyznaczony Sędzia, ponaglam was teraz, abyście powstali, byli odważni i walczyli w swoich sercach o to, co jest słuszne, nawet jeśli doświadczacie lęku. Lęk jest wam podsuwany przez szatana. Lęk nigdy nie jest wprowadzany w wasze serca przeze Mnie lub Mojego Ojca Przedwiecznego.
Nie brońcie się i otwórzcie swoje serca na miłość, nie na lęk. Miłość pochodzi od Boga. Powiedziałem wam, że Miłość nie jest czymś, co możecie odczuć, zanim otworzycie serca. Miłość i Bóg, Ojciec Przedwieczny, Stwórca tej ziemi, idą w parze. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to działa szatan.
Idźcie teraz, Moje dzieci, i podejmijcie decyzję. Czy chcecie, aby ogarnęła was Miłość przez Moje Najświętsze Serce, czy lęk? To jest wasza decyzja.
Wasz Boski Nauczyciel,
Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Miłosierdzia


1st January 2011, 02:00 - Media and Other Censorships to come

My beloved daughter, the time has come for yet another year when My beloved children will learn more from Me, about how to adapt their lives so that when I come as Judge, mankind will be ready.
My beautiful children, all of whom I hold close to My Sacred Heart, you must listen to Me now. I will never forsake you when you recognise Me and the Truth of the New Paradise - the promise I gave you all before I died on the Cross for your sins. The time is drawing close now, My beloved children. Never fear. If you love Me and believe in Me what is there to fear? For love is not fearful. Love is joy, happiness and for all of you who believe in the eternal life in Heaven, there is nothing to fear. I love you all.
Mother of God's role in Second Coming of Christ
My beloved Mother, who was responsible for taking up the Chalice of accepting My Existence, at the moment of Conception to herald a new beginning for mankind, will also herald My Second Coming.
I will redeem all those who turn to Me for Mercy. My Mother, sent by the Eternal Father to bring redemption and salvation to the world, will stand by Me this second time.
My beloved Mother, the Angel of Light, will now triumph to deliver My Mercy and herald My Second Coming on Earth. My devoted Mother, the Immaculate Conception, as Mediatrix, will help prepare the world for My Second Coming. She has been preparing mankind for many centuries, but has now, in the last 100 years, been trying to instil love in your hearts, to ignite the sometimes stagnate love you have for Me and My Eternal Father.
There was a time when My Mother, who, through Divine Manifestation, would command attention on Earth. Sadly, since Fatima and Garabandal, few of My sacred servants take her Divine apparitions seriously. Nor are her visionaries, the chosen few, taken seriously. This time, as the year 2011 commences, many, many changes in the world are now about to take place. This is because the world, My children, as you once knew it is about to change.
Secret of Fatima - connection with future
So many of you innocent and trusting souls fail to grasp the evil that is about to unfold. My children, and I include those reading these Messages for the first time, out of curiosity, who may feel a gap in your spiritual welfare, listen now.
You and your fellow brothers and sisters are being led into a world dictated by the group, foretold in the last Secret of Fatima, to which you are not privy, where you will soon find the following.
Your money will be worthless and the only way to trade will be in gold or silver.
You will need to pray in groups and find a sacred servant, brave enough, to stand up before the persecution.
You must find shelters for prayer because your churches will be sold for monetary gain.
Hold onto Scripture, you may never have read them before, but be assured, copies will be impossible to buy in the future.
Set up Prayer Groups to pray for the salvation of mankind. In three years time you will understand why this is important.
Media Censorship
To the media, I have this to say. As communicators to the world, the arrogance you display today will turn to despair when your word is no longer heard. You too will soon realise the importance of prayer when mankind turns from the Truth. Your word today can still represent the important independent truth. But this gift will now be taken away from you. Instead, the Truth will now be hidden from mankind through the dictatorship you are about to witness during the Great Tribulation. Then your word will be denied just as My Word is.
The "Secret Channel" of Communication
No one will listen to you because the only word delivered to mankind, which will have any impact, will be by the Secret Channel delivered to the world through technology. You will find yourself in the wilderness and will end up trying to communicate to a disbelieving world, just as I do at this point in time, when your word is not heard.
Beware of Dictators
Have no fear those of you, irrespective as to which path you follow God, just hear Me now. Fight those who impose dictatorship in your world, for they are of Satan. Never be fooled by them no matter how much they pay you to report lies. They will face eternal damnation unless they repent; though time is not on their side. Fight for the freedom to report the injustices you witness. No matter that you believe in Me, because when you see this prophecy unfold, then you will realise the Truth of My Teachings.
Book of Revelation
Today, in a world that may look battered and bruised because of economic collapse it is easy to believe that things will be okay. Yes, My children, in the past that would be a natural assumption, but not so any more. The plots devised by the core group of organizations, worldwide in every country, joined at the hip of satanic origin, are now ready to spring. Those among you who do not believe in Me, will now, finally understand the prophecies contained in My Father's Book and the Book of Revelation.
Fear not, My children. Turn to Me and speak to Me privately in your own words and I will give you the strength, hope and energy to get through this dark passage in the history of mankind.
Those of you reading this Message, think carefully. If you doubt the content, then look around you and decide if you dare to consider the signs. Do you notice that your freedom of free will, given to you as a Gift from My Eternal Father, is now being tampered with? I and My Eternal Father, would never interfere with this Divine Gift, so Sacred a Gift is it. But if man decides to accept Satan and the flames of Hell, then so be it.
God, My Eternal Father, cannot prevent this. Yet Satan will try to take this Gift of free will from you. When you find that your free will is being snatched from you, through powerful forces, over which you have no control, then you will know that the evil one is behind this.
Satan will never win
Please, please keep alert, My precious children. Do not give in. If enough of you pray and stand up, you will save souls. Satan and his army will never win. They can't. It is impossible. Only God has the power to end this terrible conflict.
I, your Saviour and appointed Judge, urge you now to stand-up, be courageous and fight for what is right in your hearts, even if you suffer fear. Fear is given to you by Satan. Fear is never put into your hearts by Me or My Eternal Father.
Put down your guard and open up your heart to love, not fear. Love comes from God. I have told you that love is not something that you feel, unless you open your heart. Love and God the Eternal Father, Creator of this Earth, go hand in hand. They cannot be separated. When they are then Satan is at work.
Go now, My children, and make up your minds. Do you want Love to envelop you through My Sacred Heart, or fear? It's your decision.
Your Divine Teacher, Saviour and Just Judge of Mercy