Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.02.2012, 15:30 - Maryja Panna: Gdy wprowadzicie w Irlandii aborcję, zerwiecie więź z moim sercem

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Aniołów, Maryją Panną, Niepokalanym Poczęciem.
O, jak płaczę dziś nad Irlandią, krajem najbardziej poświęconym mi, ich ukochanej Matce, który pada ofiarą złego.
Wielka ciemność zstąpiła na ten naród. Tak wielu straciło wiarę, a tyle samo odwróciło swoje serca od mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Moje dzieci w Irlandii pozwoliły złemu duchowi przemienić ich serca w kamień.
Ci, którzy kochają mojego Syna są pogrążeni w bólu, gdyż są świadkami zeświecczenia, które owładnęło tym niegdyś świętym krajem.
Obecnie podejmowane są próby wprowadzenia aborcji, a jeśli tak się stanie, będzie to głęboko obrażać mojego Najdroższego Syna.
Moje dzieci, gdy wprowadzicie aborcję w Irlandii zerwiecie wieź, dzięki której byliście tak blisko mojego serca.
Tak wielu ludzi w Irlandii obraża teraz mojego Syna poprzez okazywanie Mu braku szacunku. Mnie też już się nie toleruje, a moje imię jest poniżane.
Dzieci Irlandii, wybrane jako szczególne dusze do przekazywania słowa mojego Ojca całemu światu, musicie mnie wysłuchać.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby plany wprowadzenia prawa do aborcji nie zrealizowały się.
Gdyby jednak do tego doszło, wówczas Irlandia straci wiele łask w Królestwie mojego Ojca.
Grzech aborcji jest najcięższy w oczach mojego Ojca. Jest to najgorszy rodzaj ludobójstwa.
Dzieci, musicie walczyć z tym złem. Musicie to zrobić teraz, bo inaczej ostatnia boska więź, która już wymaga wzmocnienia, zostanie osłabiona.
Dzieci, musicie powstać i odzyskać swoją katolicką i chrześcijańską wiarę, bo właśnie wam ją kradną.
Nie pozwalajcie tym u władzy, aby z was szydzili, kiedy głosicie święte Słowo Boga.
Ten duch ciemności nie tylko przykrywa teraz wasz kraj, ale także święte sanktuaria, w których mam być czczona.
Płaczę ze smutkiem, gdy widzę moją ukochaną Irlandię upadającą w drodze.
Dzieci, jest jednak jest nadzieja. Tylko musicie teraz zjednoczyć siły, aby chronić swoją wiarę.
Wkrótce zostaniecie zmuszeni do porzucenia nie tylko waszej wiary katolickiej, ale także waszej wiary chrześcijańskiej.
Uwolnijcie swój kraj od socjalizmu i świeckiej dyktatury.
Będą powoływać się na prawa obywateli, ale te prawa, o ochronę których się dopominają, odrzucą, łącznie z prawem do modlitwy.
W imię prawa będą was zmuszać do przyjęcia prawa do mordowania dzieci jeszcze nie narodzonych.
Pamiętajcie, że każda dusza została stworzona z miłością przez Boga Ojca Wszechmogącego.
Każdy człowiek, który wybiera aborcję lub pomaga w tym nikczemnym akcie aborcji, popełnia grzech śmiertelny.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się moją Modlitwą Krucjaty za Irlandię (32)
O Matko Zbawienia,
módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec
niegodziwym czynom aborcji nam zadawanym.
Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy,
od ciemności, która ogarnia nasz kraj.
Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci, mające się dopiero narodzić.
Módl się o to, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twego Syna
i postępować zgodnie z nauczaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.
Idź teraz, moje dziecko i powiedz moim dzieciom w Irlandii, że muszą być silne. Muszą opowiedzieć się za tym, co jest słuszne.
Nigdy nie wolno bać się głoszenia prawdy, świętego Słowa Boga, niezależnie od tego jak bardzo trudne, może się to okazać.
Wasza ukochana Królowa Nieba
Matka Zbawienia


17th February 2012, 15:30 - Virgin Mary: Introduce abortion in Ireland and you sever the link to my heart

I am your beloved Mother, Queen of the Angels, the Virgin Mary, the Immaculate Conception.
Oh how I weep today as Ireland, the country most dedicated to me, their beloved Mother, falls prey to the evil one.
Great darkness has descended over this nation. So many have lost their faith, just as so many have turned their hearts away from my beloved Son, Jesus Christ.
My children in Ireland have allowed the evil one to turn their hearts to stone.
Those who love my Son are in pain as they witness the secularism which has taken control over this, once holy, country. Attempts are now being made to introduce abortion and if this were to happen it will deeply offend my Precious Son. My children should you introduce abortion in Ireland you will sever the link that has brought you so close to my heart.
So many people in Ireland now insult my Son through the disrespect they show Him. I also am no longer tolerated and my name is demeaned.
Children of Ireland, chosen as special souls to impart the word of my Father throughout the world, you must listen to me.
Pray, pray, pray that these plans to introduce abortion laws do not take place.
Should this happen, Ireland will lose much favour in my Father's Kingdom.
The sin of abortion is the most grievous in the eyes of my Father. It is the worst kind of genocide.
You must fight this evil children. You must do it now or the last divine link which needs to be strengthened will, instead, be weakened.
You must rise children and reclaim your Catholic and Christian faiths for they are being stolen from you.
Do not allow those in power to sneer at you when you proclaim the holy word of God.
This spirit of darkness has now, not only covers your country, but the holy shrines at which I am supposed to be revered. I weep in sorrow as I see my beloved Ireland fall by the wayside.
Yet there is hope children. But you must now join, in force, to protect your faith.
Soon you will be forced to abandon, not only your Catholic faith, but your Christian Faith. Reclaim your country from socialism and secular dictatorships.
They will plead for the right of citizens but will deny the very rights they claim to protect including the right to pray. They will force you to accept, in law, the right to murder children not yet born.
Remember each soul was lovingly created by God the Almighty Father.
Any man who chooses abortion or assists in the wicked act of abortion commits mortal sin. Pray, pray, pray my crusade prayer for Ireland (32)
O Mother of Salvation
Pray for your children in Ireland to prevent
The wicked act of abortion from being inflicted upon us Protect this holy nation from sinking deeper into despair From the darkness which covers our country
Rid us of the evil one who wants to destroy your children yet to be born
Pray that those leaders will have the courage to listen to those who love your Son So that they will follow the teachings of Our Lord Jesus Christ.
Amen.
Go now my child and tell my children in Ireland that they must be strong. They must stand up for what is right. They must never be afraid to proclaim the truth, the Holy Word of God, no matter how difficult this may be.
Your beloved Queen of Heaven
Mother of Salvation