Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.04.2012, 11:27 - Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem

Moja najdroższa córko, wielu ludzi na świecie nadal Mnie odrzuca i wiąże się to z oddziaływaniem opinii publicznej.
Taka ciemność zstąpiła na wszystkie dzieci Boże, że niewielu ma odwagę publicznie głosić Moje Słowo.
Wierzący obawiają się obelg i złośliwych drwin, które musieliby znieść, gdyby otwarcie mówili o Moim Świętym Słowie.
Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać do walki ze złymi prawami wprowadzanymi w ich krajach, które są niezgodne ze słowem Mojego Ojca.
Kapłani czują się speszeni, gdy mają jawnie stanąć w obronie prawdy Mojego nauczania.
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ze względu na wstyd, który muszą znosić z powodu nikczemnych grzechów niektórych spośród ich szeregów, przekonują się, że ich głos nie jest słuchany.
Kiedy dzielni, święci słudzy decydują się stanąć w obronie prawdy Moich nauk, strasznie cierpią. Są oni oskarżani o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.
Widzicie dzieci, prawda Mojej nauki, wypowiadana przez Moje święte sługi jest traktowana jak kłamstwo.
Kłamstwa, te zniekształcone wersje prawdy zawartej w Piśmie Świętym, są przedstawiane zamiast prawdy.
Szatan zdobył już wiele dusz, w tym również przewodników Mojego Kościoła, co spowodowało, że wielu niewinnym ludziom trudno jest dochować wierności Mojej świętej Woli.
W taki sposób zostałem opuszczony i zepchnięty na bok, że kłamstwa, zasiane w umysłach Moich świętych sług zostały zaakceptowane przez większość.
Te nikczemne kłamstwa bardzo szybko się rozprzestrzeniają.
Prawda Mojego Pisma Świętego, zawarta w Księdze Apokalipsy, została zinterpretowana przez wiele Moich kościołów. Jest wiele różnych wersji, ale wszystkie są oparte na ludzkiej interpretacji.
Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej ziemi.
Piotr Rzymski jest Moim Piotrem, autentycznym Apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z nieba pod wodzą mojego Ojca Przedwiecznego. Potem, kiedy przyjdę panować podczas Powtórnego Przyjścia, on będzie panował nad wszystkimi dziećmi Bożymi, gdy wszystkie religie staną się jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem.
Ja tylko mówię prawdę, moja córko.
Muszę cię ostrzec, że wielu nowych samozwańczych proroków będzie się teraz pojawiać, którzy będą zaprzeczać Mojemu Świętemu Słowu podawanemu tobie, ostatniemu prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych.
Początkowo będą przekonywać wiernych, że ich słowa pochodzą ode Mnie.
Słowa ich będą starannie dobrane, a ich znaczenie będzie niejasne i nieco zagmatwane. Ta niedoskonałość dla wielu nie będzie jednak przeszkodą w przyjęciu ich orędzi, gdyż będą one wydawać się zgodne z Pismem Świętym.
Kiedy wiele dusz zostanie zwiedzionych, rozpocznie się atak.
Oni, Moja córko, zostali wysłani, by przygotować Boże dzieci na przyjęcia kolejnego papieża, który nastąpi po moim ukochanym wikariuszu papieżu Benedykcie XVI. Ten Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem.
Jego wyborcy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i niegodziwej grupy kierowanej przez szatana.
Oto jak szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół.
Niestety, ten Fałszywy Prorok, przyciągnie licznych zwolenników. Ci, którzy się jemu sprzeciwiają, będą prześladowani.
Wytrwajcie dzieci, dopóki możecie. Potępiajcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, którzy próbują przekonać was o autentyczności Fałszywego Proroka.
Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje Święte Słowo.
Księga Apokalipsy jest prawdziwym Słowem Bożym. Ona nie kłamie.
Nie wszystkie tajemnice w niej zawarte są wam jeszcze znane. Będę ujawniać wszystko przez Marię Bożego Miłosierdzia, choć prawda będzie gwałtownie atakowana i traktowana jak herezja.
Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, gdy byłem na ziemi, było traktowane jak herezja, podczas mojego pierwszego pobytu.
Moje Słowo dane wam teraz przy Moim Powtórnym Przyjściu będzie również traktowane jako takie przez wiernych, w tym przez Moje wyświecone sługi, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.
Szatan złoży w ofierze wiele dusz, żeby zaspokoić swoje ostatnie pragnienia, żeby spowodować największe cierpienie.
Bądźcie pewni, że będzie istniał Kościół Katolicki, założony przeze Mnie i prowadzony pod wodzą Mojego ukochanego apostoła Piotra, który najwięcej ucierpi w czasach ostatecznych.
Uważajcie na siebie przez cały czas. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (44) O siłę, by bronić swojej wiary przed fałszywym prorokiem.
Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twojej nauce
i głosił Twoje Święte Słowo w każdym czasie.
Nigdy nie pozwól, abym uległ pokusie ubóstwiania fałszywego proroka,
który będzie próbował przedstawić siebie jako Ciebie.
Spraw, by moja miłość do Ciebie była silna.
Daj mi łaskę rozeznania, abym nigdy się nie wyparł
prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile
kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.
Amen.
Prawda jest zapisana w Piśmie Świętym.
Księga Apokalipsy nie ujawnia wszystkiego, dlatego przychodzę dopiero teraz, Baranek Boży, aby otworzyć księgę, żeby świat ją zobaczył.
Żadnej ludzkiej interpretacji w odniesieniu do 1000 lat nie można wierzyć.
Musicie zaufać tylko Słowu Bożemu.
Wasz ukochany Jezus


12th April 2012, 11:27 - The next Pope may be elected by members within the Catholic Church but he will be the False Prophet

My dearest daughter many people still reject Me in the world and it has to do with public opinion.
So much darkness has descended over all of God's children that very few have the courage to publicly proclaim My Word.
Believers are frightened of the verbal abuse and vicious mockery they would have to endure were they to speak openly of My Holy Word.
Even devout followers lack the nerve to stand up and fight evil laws introduced in their countries which defy the word of My Father.
Priests are embarrassed to be seen to stand up for the truth of My teachings for fear of being ostracised.
Now, more than ever, because of the shame they have to endure because of the wicked sins of some of their own orders, they find it impossible for their voices to be heard.
When a brave sacred servant decides to stand up and defend the truth of My teachings they suffer terribly. They are accused of lack of tolerance, lack of compassion, lack of love and lack of respect for human rights.
You see, children, the truth of My teachings, spoken through My sacred servants is treated as a lie. Lies, those twisted versions of the truth contained in Holy Scripture, are presented as the truth instead.
Satan has won over so many souls, including leaders within My own Church which has meant that many innocent people find it hard to pledge allegiance to My Holy Will.
How I have been deserted and pushed to one side to allow the lies, planted in the minds of My Sacred Servants, to be accepted by the majority.
These wicked lies extend way beyond this.
The truth of My Scripture, contained in the Book of Revelation, has been interpreted by My many churches. So many variations, all of which are based on human interpretation.
My beloved Pope Benedict XVI is the last true Pope on this earth.
Peter the Roman, is My Peter, the original apostle who will rule My Church from the Heavens under the command of My Eternal Father. Then, when I come to reign, at the Second Coming, he will rule over all of God's children when all religions will become one Holy Catholic and Apostolic Church.
I only speak the truth My daughter.
I must warn you that many new self-proclaimed prophets will now emerge, who will contradict My Holy Word given to you, the end time true prophet.
First they will convince believers that their words come from Me.
Their words will be carefully chosen and their meaning will be vague and a little confusing. But many will dismiss this weakness and embrace their messages because they seem to be in line with Holy Scripture.
When many souls have been seduced, the attack will begin.
They, My daughter, are being sent to prepare God's children to accept the next Pope, who comes after My beloved Vicar Pope Benedict. This Pope may be elected by members within the Catholic Church but he will be the False Prophet.
His electors are wolves in sheep's clothing and are members of the secret Masonic and evil group led by Satan. This is how Satan will try to destroy My Church.
Sadly, he will, this False Prophet, attract a large following. Those who oppose him will be persecuted.
Run children, while you can. Denounce the lies which will be presented by those who attempt to convince you of the authenticity of the False Prophet.
Be strong. Stay faithful to Me, your Jesus. Never doubt My Holy Word. The Book of Revelation, is the true word of God. It does not lie.
Not all of the secrets contained within are known to you yet. I will reveal all through Maria Divine Mercy although the truth will be vehemently attacked and treated as heresy.
Remember one important lesson. My Word, when I was on earth, was treated as heresy when I came the first time.
My Word, given to you now, at My Second Coming will also be treated as such by believers, including My sacred servants who represent My Church on earth.
Satan will sacrifice many souls to satisfy his final cravings to cause the greatest heartache.
Be assured that it will be the Catholic church, founded by Me and placed under the command of My beloved apostle Peter, which will suffer the greatest in the end times.
Be on your guard at all times.
Please recite this Crusade Prayer (44) Strength to defend my faith against the False Prophet
Dear Jesus give me the strength to focus on your teachings And to proclaim your Holy Word at all times
Never allow me to be tempted to idolise the False Prophet who will try to present himself like you
Keep my love for you strong
Give me the graces of discernment so that I will never deny The truth contained in the Holy Bible no matter how many
Lies are presented to me to encourage me to turn my back on your true word. Amen.
The truth is written in Holy Scripture.
The Book of Revelation does not reveal all because I come only now, the Lamb of God, to open the book for the world to see. Any human interpretation regarding the 1,000 years is not to be trusted.
You must only trust in the word of God. Your beloved Jesus