Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.02.2014, 13:50 - Ten "bóg", którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem

Moja szczerze umiłowana córko, to zostało przepowiedziane, że przy końcu czasu, nienawiść ludzkości do Boga sięgnie niespotykanych rozmiarów. Ludzie nie będą wówczas w stanie odróżnić dobra od zła. Będzie ich nękać wielkie zamieszanie i zapanuje w nich ciemność duszy, która nie przyniesie im pokoju.
Bóg zostanie odrzucony. Ja, Jego jedyny Syn, zostanę wyśmiany, a Moje Bóstwo odrzucone. Wszyscy, którzy Mnie kochają będą kuszeni, aby odwrócić się od wszystkiego, czego ich uczyłem. Każdy, kto Mnie odrzuci, będzie usiłował uzasadnić swoją decyzję. Takie będą ich powody. "Jezus - będą mówili - jest po prostu figurantem, prorokiem wysłanym, by uczyć ludzi Prawdy." Wkrótce uwierzą, że Moje Bóstwo było kłamstwem, a wszystkie religie potrzebują jedynie być wiernymi Bogu - Bogu Dobroci - aby mogli zostać połączeni w jedno.
Ten "bóg", którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem. Będą natomiast czcili fałszywe duchy, przebrane za aniołów Bożych. Gdy świat będzie się cieszył, wraz z chrześcijanami, którzy pozostają Mi wierni i żydami, którzy pozostaną wierni Mojemu Ojcu, czas na Moje Powtórne Przyjście nastąpi tak nagle, że niewielu będzie gotowych. Wtedy prześladowcy zostaną uciszeni, nikczemni zniszczeni, a ci, których imiona są w Księdze Życia zjednoczą się i będą żyli życiem w wiecznej chwale.
Wasz Jezus


25th February 2014, 13:50 - The 'god' they will proclaim, will not be My beloved Father

My dearly beloved daughter, it has been foretold that humanity's hatred for God will reach unprecedented proportions in the end times. People then will not be able to differentiate between good and evil. Much confusion will blight them and there will reign, within them, a darkness of the soul, which will bring them little peace.
God will be denied. I, His only Son, will be mocked and My Deity rejected. All who love Me will be tempted to turn away from all that I taught them. Every person who denies Me, will try to justify their reason for doing so. Their reasons will be this. "Jesus - they will say - is simply a figurehead, a prophet, sent to teach people the Truth." They will soon believe that My Divinity was a lie and that only allegiance to God - a God of Goodness - is all that is needed, for all religions, so that they can be united as one.
The 'god' they will proclaim, will not be My beloved Father. Instead, they will idolize false spirits, disguised as angels of God. As the world rejoices, along with the Christians, who remain true to Me, and the Jews, who will remain loyal to My Father, the Time for My Second Coming will descend so suddenly that very few will be ready. Then the persecutors will be silenced, the wicked destroyed and those whose names are in the Book of the Living will unite and live a life of eternal glory.
Your Jesus